Strona TheLandofLuxury.com wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi i wygody Klienta podczas korzystania ze sklepu internetowego i serwisu informacyjnego. Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia twojej przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć akceptowanie plików cookies oraz usunąć takie pliki z twojego urządzenia. Informacje dodatkowe.
Zamknij
page-loading-gif

REGULAMIN

obowiązuje od dnia 05.08.2019Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz serwisu informacyjnego o wspólnej nazwie The Land of Luxury, funkcjonujących w połączeniu z domeną www.TheLandofLuxury.com.


SPIS TREŚCI

§1 DEFINICJE
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§3 OFERTA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
§4 ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
§5 ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY
§6 PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT
§7 DOSTAWA PRODUKTU
§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT PRODUKTU PRZEZ KLIENTA KONSUMENTA
§9 ODSTĄPIENIE OD ŚWIADCZENIA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ
§10 REKLAMACJA PRODUKTU
§11 REKLAMACJA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ
§12 DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTA PRZEDSIĘBIORCY
§13 ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI
§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

cookies – powszechnie stosowane dane informatyczne wysyłane przez strony internetowe, które odwiedza jej użytkownik i zapisywane w urządzeniu, z którego korzysta on podczas odwiedzania danej strony, pozwalające na prawidłowe i przyjazne działanie stron internetowych, w tym sklepów internetowych, serwisów informacyjnych, portali społecznościowych itp.

dni robocze – dni niebędące sobotą, niedzielą, ani żadnym dniem wolnym w rozumieniu obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

dostawa – czynność, która polega na dostarczeniu klientowi przez sklep produktu określonego w zamówieniu, za pośrednictwem przewoźnika

formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz i element sklepu internetowego, umożliwiający złożenie zamówienia przez klienta w kilku następujących po sobie krokach, w trakcie których następuje określenie warunków umowy sprzedaży ze sklepem

hasło – ciąg znaków literowych i numerycznych, ustalany przez klienta i niezbędny do utworzenia konta klienta w sklepie internetowym oraz do późniejszego uzyskania dostępu do utworzonego konta, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie

klient – (1) nie będąca przedsiębiorcą pełnoletnia osoba fizyczna (klient konsument) posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, (3) osoba prawna lub (4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży lub umowę świadczenia usług drogą elektroniczną

kodeks cywilny – obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

konsument – nie będąca przedsiębiorcą pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca ze sklepem umowę w ramach oferty sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

konto klienta – usługa elektroniczna w sklepie internetowym w postaci wirtualnej przestrzeni (zbiór zasobów), udostępniana przez sklep na rzecz klienta, w której klient, po uzyskaniu dostępu za pomocą loginu i hasła, otrzymuje możliwość korzystania z dodatkowych funkcji i korzyści w sklepie internetowym

login – unikalny identyfikator klienta, którym jest adres jego aktywnej poczty e-mail, i który wraz z hasłem pozwala na uzyskanie dostępu do konta klienta, po jego wcześniejszym utworzeniu przez klienta

newsletter – usługa elektroniczna w sklepie internetowym i serwisie informacyjnym, umożliwiająca otrzymywanie ze sklepu / serwisu przez wybranych klientów (którzy wyrazili chęć otrzymywania) cyklicznych oraz okazjonalnych informacji o charakterze handlowym i informacyjnym

płatność – oznacza uiszczenie przez klienta należności z tytułu umowy sprzedaży produktu w sklepie internetowym

produkt – rzecz ruchoma oferowana i przedstawiona przez sprzedawcę za pomocą sklepu, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sklepem

przewoźnik – jednostka świadcząca usługi transportowe, z którą współpracuje sklep, w celu realizacji dostawy zakupionego produktu do klienta

regulamin – regulamin sklepu internetowego i serwisu informacyjnego udostępniony na niniejszej stronie

serwis informacyjny – zbiór zasobów internetowych, będących częścią wspólną ze sklepem internetowym, za pomocą których udostępniane są treści (np. artykuły, poradniki, nagrania video) powiązane z produktami oferowanymi w sklepie internetowym, dalej także jako „serwis”

sklep internetowy – serwis internetowy, będący częścią wspólną z serwisem informacyjnym, za pośrednictwem którego klient może przeglądać ofertę produktów będących przedmiotem sprzedaży, składać zamówienia, a tym samym dokonywać zakupu, jak również korzystać z usług elektronicznych, dalej także jako „sklep”

sprzedawca – osoba reprezentująca i obsługująca sklep internetowy administracyjnie oraz w zakresie sprzedaży produktów, którą może być zarówno właściciel sklepu, jak i uprawniona przez niego osoba

użytkownik – osoba odwiedzająca sklep internetowy lub serwis informacyjny, przeglądająca ofertę, powiązane dodatkowe informacje związane z oferowanymi produktami, informacje o działalności sklepu i serwisu itp., która nie dokonała zakupu ani nie skorzystała z żadnej z usług świadczonych przez sklep

umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy sklepem a klientem, której przedmiotem są produkty oferowane w sklepie

usługa elektroniczna – działanie świadczone przez sklep / serwis drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i za pośrednictwem zasobów sklepu / serwisu, np. możliwość utworzenia konta klienta i jego późniejsze utrzymanie, formularz zamówienia, newsletter itp.

właściciel sklepu/serwisu – właściciel i główny administrator sklepu internetowego oraz serwisu informacyjnego działającego pod wspólną nazwą "The Land of Luxury" i w połączeniu z domeną www.TheLandofLuxury.com, którym jest ..., prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną przez polskie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą "...", z siedzibą w …., o pozostałych danych działalności: NIP ..., Regon ..., e-mail kontakt@thelandofluxury.com, telefon kontaktowy ...

zamówienie – oświadczenie woli klienta składane w sklepie za pomocą formularza zamówienia, opcjonalnie telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail lub listem tradycyjnym, skierowane do sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sklepem, określające rodzaj i liczbę produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży

ustawa o prawach konsumenta – obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

ustawa o ochronie danych osobowych – obowiązująca w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst. jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – obowiązująca w Polsce ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy i serwis informacyjny o nazwie "The Land of Luxury", działający w połączeniu z domeną www.thelandofluxury.com, prowadzony jest przez ..., prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną przez polskie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod nazwą ..., z siedzibą w ..., o pozostałych danych działalności: NIP ..., Regon ..., e-mail kontakt@thelandofluxury.com, telefon kontaktowy ....

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do:

- klientów dokonujących zakupu produktu w sklepie internetowym,

- klientów korzystających z usług elektronicznych sklepu / serwisu,

- użytkowników niekorzystających z usług oraz nie będących klientami, a jedynie zapoznających się z ofertą sklepu internetowego oraz udostępnianymi treściami w serwisie informacyjnym.

3. Klienci sklepu internetowego i użytkownicy serwisu informacyjnego mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu bezpłatnie i w każdym momencie, z wyjątkiem ewentualnych przerw technicznych przewidzianych na prace serwisowe, opisanych szerzej w poniższym punkcie 8. tego rozdziału regulaminu. Dostęp ten możliwy jest za pośrednictwem podstrony "Regulamin", do której link aktywny dostępny jest w menu głównym sklepu / serwisu oraz w stopce na stronie głównej oraz na każdej z podstron sklepu / serwisu.

4. Klienci sklepu internetowego i użytkownicy serwisu informacyjnego, zamierzający dokonać zakupu w sklepie lub skorzystać z usług serwisu, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż produktów luksusowych, szerzej opisanych w rozdziale §3 niniejszego regulaminu, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

6. Przedmiotem działalności serwisu informacyjnego jest udostępnianie treści (artykuły, poradniki, nagrania video itp.), uzupełniających informacje o oferowanych produktach oraz o tematyce powiązanej z oferowanymi w sklepie produktami.

7. Przedmiotem działalności sklepu internetowego i serwisu informacyjnego jest również świadczenie usług, o których mowa w rozdziale §4 niniejszego regulaminu.

8. Sklep internetowy oraz serwis informacyjny dostępne są przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem ewentualnych przerw technicznych przewidzianych na prace serwisowe, opisanych szerzej w poniższym punkcie 9. tego rozdziału regulaminu. Czynności związane z obsługą sklepu / serwisu, włączając komunikację oraz przetwarzanie zamówienia, odbywają się w dni robocze, w godzinach 8:00 - 17:00, według obowiązującej w Polsce strefy czasowej środkowoeuropejskiej (UTC+01:00).

9. Sklep / serwis może zostać chwilowo wyłączony ze względu na konieczność przeprowadzenia regularnych lub okazjonalnych działań konserwacyjnych lub naprawczych (przerwa techniczna). W takim przypadku przeglądanie zasobów sklepu / serwisu jest niemożliwe, o czym informuje odwiedzających umieszczony na stronie sklepu / serwisu odpowiedni komunikat.

10. Sklep internetowy oraz serwis informacyjny dostępne są dla klienta i użytkownika w wielu wersjach językowych oraz z możliwością wyboru różnych walut.

11. Celem prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego oraz serwisu informacyjnego, wskazuje się następujące podstawowe wymagania sprzętowe i inne:

- posiadanie urządzenia (stacjonarnego lub mobilnego) z zainstalowanym systemem operacyjnym, umożliwiającym zainstalowanie i uruchomienie graficznej przeglądarki internetowej,

- posiadanie połączenia z siecią Internet,

- posiadanie zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Chrome, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język programowania JavaScript i mechanizm cookies,

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

12. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta klient lub użytkownik posiadało:

- system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

- skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

- zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.

13. Klient oraz użytkownik korzystający z wszelkich zasobów sklepu internetowego i serwisu informacyjnego, zobowiązany jest do:

- przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz postępowania w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionych informacji handlowych, podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla użytkownika lub klienta, bądź mających na celu zmianę funkcjonowania sklepu / serwisu w sposób nie uzgodniony z jego właścicielem,

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak np. treści propagujących przemoc lub nieetyczne zachowania lub wypowiedzi, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, które ze względu na swoją treść naruszają dobra osobiste sklepu/sprzedawcy lub innych klientów sklepu lub użytkowników serwisu lub też w jakikolwiek sposób nawiązują do działalności sklepu / serwisu,

- kierowania się ogólnymi zasadami etyki w swoim postępowaniu.

14. Wszystkie użyte na stronie sklepu / serwisu nazwy produktów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów i podlegają ochronie na mocy obowiązujących przepisów prawa.

15. Wszystkie zdjęcia produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu / serwisu są chronione prawami autorskimi. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie, używanie do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela sklepu jest bezwzględnie zabronione.

§3
OFERTA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

1. Za pomocą sklepu internetowego sprzedawca umożliwia klientom składanie zamówień na produkty dostępne w sklepie oraz zawieranie umowy sprzedaży tych produktów na odległość.

2. Produkty dostępne w sklepie to głównie biżuteria, zegarki, instrumenty piśmiennicze, perfumy, galanteria skórzana, artykuły dekoracyjne, akcesoria użytkowe, kosmetyki naturalne itp.

3. W odniesieniu do powyższego punktu 2. tego rozdziału regulaminu, sklep może udostępniać wszystkie lub wybrane grupy produktów, jak i w dowolnym momencie dokonywać zmian w dostępności tych grup oraz pojedynczych produktów oferowanych w sklepie.

4. Wszystkie ceny produktów dostępnych w sklepie podawane są domyślnie w polskich złotych lub w innej walucie, zależnie od wyboru użytkownika lub klienta na stronie sklepu i mają wartość brutto (z wliczonym podatkiem VAT), ale nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zostają dodane i wyświetlone w wirtualnym koszyku po dodaniu produktu do koszyka oraz w momencie, gdy klient składa zamówienie, znajdując się na odpowiedniej do tego podstronie formularza zamówienia. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

5. Rzeczywisty wygląd produktów może nieznacznie różnić się od wyglądu prezentowanych w sklepie zdjęć i wynika to z indywidualnych ustawień ekranu, na którym wyświetlane jest zdjęcie produktu. Takie różnice nie mogą stanowić podstawy do reklamacji zgodnie z rozdziałem §10 niniejszego regulaminu.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem, jak również są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami prawa (gdy ma to zastosowanie).

7. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie sklepu internetowego, zdjęcia i opisy produktów wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§4
ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługi elektroniczne, stanowiące uzupełnienie oferty sprzedaży produktów w sklepie internetowym, świadczone są na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i obejmują:

- udostępnienie możliwości tworzenia i prowadzenie konta klienta,

- udostępnienie formularza zamówienia, powiązanego z innymi funkcjonalnościami sklepu towarzyszącymi zawieraniu umowy sprzedaży na odległość,

- newsletter,

- udostępnienie treści informacyjnych.

2. Klient, przed rozpoczęciem korzystania z dostępnych w sklepie / serwisie usługi, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, a kontynuując korzystanie z oferowanych usług, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zawiera umowę o ich świadczenie ze sklepem / serwisem.

3. Sklep / serwis może udostępniać wszystkie lub wybrane usługi z wymienionych w powyższym punkcie 1. tego rozdziału regulaminu, jak również w dowolnym momencie dokonywać zmian w ich działaniu, zawsze kierując się poprawą funkcjonalności oraz bezpieczeństwa udostępnianych usług. W przypadku zamiaru wprowadzenia istotnej zmiany w dostępności lub funkcjonowaniu usług elektronicznych, odpowiednia informacja opisująca planowane zmiany zostanie wysyłana do klienta, z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym klientowi zapoznać się z wprowadzaną zmianą oraz podjąć decyzję dotyczącą akceptacji wprowadzanej zmiany lub ewentualnej rezygnacji z korzystania z usług sklepu / serwisu, gdy zmiany będą dla klienta nieakceptowalne.

4. Usługa elektroniczna konto klienta

4.1. Usługa elektroniczna konto klienta świadczona jest dla klienta bezpłatnie i przez nieokreślony czas.

4.2. Klient może dobrowolnie utworzyć konto klienta, aby korzystać z dodatkowych funkcji i udogodnień sklepu, którymi są:

- możliwość przeglądu szczegółów i statusu zamówień złożonych w sklepie od momentu utworzenia konta,

- możliwość złożenia zamówienia zakupu w sposób uproszczony - będąc zalogowanym do konta klienta, nie jest wymagane wprowadzanie danych personalnych i adresu klienta,

- możliwość pobrania faktury dotyczącej zakupionego produktu,

- możliwość korzystania w funkcjonalności lista życzeń,

- możliwość przeglądu otrzymanych rabatów,

- możliwość przeglądu statusu zgłoszonego wcześniej zwrotu produktu,

- możliwość skorzystania z ofert specjalnych sklepu, skierowanych do klientów posiadających konto klienta.

4.3. Korzystanie z usługi konta klienta rozpoczyna się z chwilą utworzenia konta klienta, które dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na podstronie internetowej sklepu, do której prowadzi link aktywny "Zaloguj / Utwórz konto", dostępny w nagłówku strony sklepu.

4.4. Podczas tworzenia konta, wymagane jest podanie przez klienta podstawowych danych osobowych, w tym głównie płeć, imię i nazwisko, adres e-mail (będący jednocześnie loginem do konta) oraz zdefiniowanie indywidualnego hasła dostępu do konta.

4.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, klient potwierdza chęć utworzenia konta i otrzymuje ze sklepu potwierdzenie jego utworzenia, na adres e-mail podany podczas utworzenia konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta, zaś klient zostaje zalogowany i uzyskuje możliwość dostępu do swojego konta, uzupełnienia swoich danych podanych podczas tworzenia konta oraz dokonywania w nim zmian.

4.6. Ze względów bezpieczeństwa dostępu do konta, zalecane jest wylogowanie z konta za pomocą przycisku "Wyloguj".

4.7. W celu ponownego zalogowania się do utworzonego konta, niezbędne jest ponowne wybranie przycisku "Zaloguj / Utwórz konto". Następnie w otwartej podstronie należy wprowadzić login oraz hasło określone podczas tworzenia konta (lub odpowiednio inne hasło, jeśli zostało w późniejszym terminie zmienione przez klienta) i wybrać przycisk "Zaloguj".

4.8. W przypadku, gdy klient utraci:

- login - może w dowolnym momencie poprosić o jego przypomnienie, wysyłając prośbę na adres kontaktowy sklepu kontakt@thelandofluxury.com lub korzystając z formularza kontaktowego sklepu, podając przy tym imię i nazwisko,

- hasło - może je zresetować za pomocą linku "Nie pamiętam hasła" umieszczonego na stronie logowania do konta klienta w sklepie.

4.9. Utworzenie konta klienta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w sklepie, jednak z znaczący sposób ułatwia klientowi składanie zamówień w sklepie oraz zapewnia dodatkowe udogodnienia, szczególnie podczas ponownego składania zamówienia w sklepie.

4.10. Klient, który utworzył konto w sklepie, ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie ochrony loginu i hasła dostępu do konta. Nie dozwolone jest w związku z tym udostępnianie lub przekazywanie loginu lub hasła innym osobom lub instytucjom, a utworzone konto może być użytkowane wyłącznie przez osobę, która utworzyła dane konto.

5. Usługa elektroniczna formularz zamówienia

5.1. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest bezpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez klienta sklepu.

5.2. Korzystanie z usługi formularz zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez klienta produktu do elektronicznego koszyka w sklepie wraz z wyborem jego ilości. Następnie uzupełnienie zamówienia następuje po kliknięciu przycisku "Finalizuj zamówienie" na stronie koszyka, po czym klient prowadzony jest przez następujące po sobie kolejne kroki formularza zamówienia, którymi są uzupełnienie danych osobowych, uzupełnienie adresu, wybór metody dostawy, wybór metody płatności oraz akceptacja przez klienta warunków regulaminu sklepu i potwierdzenie złożenia zamówienia z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty.

5.3. Podczas uzupełniania danych osobowych, niezbędne jest podanie następujących danych przez klienta: imię i nazwisko klienta, nazwa firmy oraz NIP (jeśli klientem jest osoba nie będąca konsumentem), adres (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu kontaktowego, dane które zostaną podane na fakturze zakupu (jeśli klient zdecyduje aby były inne niż dane podane we wcześniejszych krokach składania zamówienia).

6. Usługa elektroniczna newsletter

6.1. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest dla klienta bezpłatnie i przez nieokreślony czas oraz ma cykliczny i powtarzalny charakter zależny od działalności marketingowej sklepu / serwisu.

6.2. Korzystanie z usługi newsletter rozpoczyna się po dobrowolnym podaniu przez klienta adresu e-mail i potwierdzeniu chęci dołączenia newsletter w sekcji „Newsletter” widocznej w stopce strony sklepu / serwisu lub podczas zaznaczenia odpowiedniego znacznika w formularzu zamówienia, na stronie tworzenia konta klienta lub też w indywidualnym oknie pojawiającym się automatycznie po otwarciu strony sklepu / serwisu.

6.3. Usługa newsletter zapewnia klientowi korzyści w postaci możliwości otrzymywania cyklicznych oraz okazjonalnych informacji o nowych produktach, ofertach specjalnych i wyprzedażach dostępnych w sklepie internetowym oraz otrzymywanie treści (np. artykuły, poradniki, nagrania video) powiązanych z produktami oferowanymi w sklepie.

7. Usługa elektroniczna udostępnienie treści informacyjnych

7.1. Usługa elektroniczna udostępnienia treści informacyjnych świadczona jest bezpłatnie, ma charakter ciągły i ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia strony serwisu informacyjnego przez użytkownika / klienta przeglądającego zasoby serwisu.

7.2. Usługa udostępnienia treści informacyjnych nie wymaga od użytkownika / klienta żadnej formy zapisu lub potwierdzania chęci korzystania z tej usługi.

§5
ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jednak obsługa złożonego zamówienia oraz inne czynności realizowane są w dniach i godzinach podanych w punkcie 7. rozdziału §2 niniejszego regulaminu.

2. Klient może składać zamówienie korzystając z jednej z poniższych opcji:

- za pomocą formularza zamówienia bez logowania do konta klienta,

- za pomocą formularza zamówienia po zalogowaniu do konta klienta. W takim przypadku złożenie zamówienia wymaga utworzenia konta klienta w sklepie, zgodnie z punktem 3 rozdziału §4 niniejszego regulaminu (po zalogowaniu do konta klienta nie ma konieczności powtórnego podawania danych osobowych oraz adresu),

- w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie na numer ..., w dniach i godzinach podanych w punkcie 7. rozdziału §2 niniejszego regulaminu,

- w wyjątkowych sytuacjach listem tradycyjnym na adres The Land of Luxury, ....

3. Klient, który chce złożyć zamówienie w sklepie bez logowania do konta klienta, zobowiązany jest postępować wg następujących kroków:

- wybrać i dodać produkt (lub produkty) do wirtualnego koszyka zakupowego poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie wybranego produktu,

- po zakończeniu kompletacji produktów w wirtualnym koszyku zakupowym, kliknąć przycisk „Przejdź do koszyka” w nagłówku strony sklepu, po czym wyświetlone zostaną wybrane produkty, ich ilość, cena, wartość podatku, koszt dostawy oraz całkowita kwota brutto zamówienia,

- kliknąć przycisk "Finalizuj zamówienie",

- w otwartej nowej podstronie, wprowadzić niezbędne dane w sekcji "Dane osobowe" (na tym etapie możliwe jest również zalogowanie do konta klienta), "Adresy" oraz dokonać wyborów w sekcjach "Sposób dostawy" oraz "Metoda płatności".

- po wyborze metody płatności wyświetla się całkowita kwota brutto zamówienia, gdzie klient zatwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Klient, który chce złożyć zamówienie korzystając z logowania do konta klienta, powinien postępować zgodnie z jedną z poniższych opcji:

- zalogować się do konta klienta zgodnie z punktem 4.7. rozdziału §4 niniejszego regulaminu, dokonać wyboru produktów, a następnie złożyć zamówienie postępując według kroków opisanych w powyższym punkcie 3. tego rozdziału regulaminu, z pominięciem kroków uzupełnienia danych osobowych i adresu, jeśli decyduje się na wybór adresu dostawy identycznego jak adres do faktury,

- dokonać wyboru produktów będąc niezalogowanym do konta klienta, rozpocząć składanie zamówienia wybierając opcję "Finalizuj zamówienie", a następnie zalogować się do konta i kontynuować składanie zamówienia postępując według kroków opisanych w powyższym punkcie 3. tego rozdziału regulaminu, z pominięciem kroków uzupełnienia danych osobowych i adresu, jeśli decyduje się na wybór adresu dostawy identycznego jak adres do faktury.

5. Aby zamówienie klienta zostało zarejestrowane, konieczne jest zaakceptowanie przez klienta regulaminu sklepu w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie złożenia zamówienia z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty.

6. Sklep po otrzymaniu złożonego zamówienia klienta, wysyła do klienta wiadomość (na adres e-mail podany w formularzu zamówienia bądź przypisany do założonego przez klienta konta), która zawiera oświadczenie sklepu o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

7. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży między klientem, a sklepem jest otrzymanie przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym punkcie 6. tego rozdziału regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego.

9. Jeżeli sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia klienta z przyczyn niezależnych od niego, którymi mogą być np. incydentalna niezgodność stanu magazynowego dostawcy produktu, uszkodzenie produktu podczas przygotowania lub pakowania itp., wówczas sklep poinformuje o tym klienta, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o braku możliwości zrealizowania zamówienia klienta. W takim przypadku sklep zwróci również klientowi niezwłocznie uiszczoną przez niego wpłatę w związku ze złożonym zamówieniem (jeżeli płatność klienta została wykonana przez klienta przed uzyskaniem informacji o braku możliwości realizacji zamówienia).

10. Jako dowód sprzedaży klient każdorazowo otrzymuje fakturę w formie elektronicznej, przesłaną na adres e-mail klienta, podany podczas składania zamówienia lub podczas tworzenia konta klienta. Na indywidualną prośbę klienta, sklep może dostarczyć do klienta paragon fiskalny w formie skanu lub listem tradycyjnym. W takim przypadku, prośba klienta o dostarczenie paragonu powinna być zdefiniowana podczas składania zamówienia (w polu komentarza) lub może zostać przekazana w terminie późniejszym, za pomocą formularza kontaktowego na stronie sklepu, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki pocztowej klienta na adres sklepu kontakt@thelandofluxury.com, telefonicznie na numer ... (w dniach i godzinach podanych w punkcie 7. rozdziału §2 niniejszego regulaminu) lub listem tradycyjnym rejestrowanym na adres The Land of Luxury, ....

11. W przypadku, gdy produkt objęty jest ofertą specjalną, wyprzedażą lub inną ofertą i warunkiem skorzystania z niej jest dostępność produktu do wyczerpania asortymentu lub inny warunek podany do wiadomości klienta przed złożeniem zamówienia, wówczas sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia na wspomniany produkt, o czym klient zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail (informacja o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji) na adres klienta podany podczas składania zamówienia lub określony podczas tworzenia konta klienta.

12. Część z produktów oferowanych w sklepie może wymagać poniesienia dodatkowych kosztów przez sklep, związanych z przetwarzaniem zamówienia klienta i przygotowaniem produktu (np. produkty na indywidualne zamówienie), niezależnie od tego czy produkt został dostarczony czy nie. Klient, który dokonuje zakupu akceptuje również obowiązek poniesienia tych dodatkowych kosztów, w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży i zwrocie produktu, zgodnie z rozdziałem §8 niniejszego regulaminu.

§6
PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT

1. Sklep udostępnia klientowi następujące metody płatności za produkty zamówione w sklepie:

- przedpłata w formie tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek sklepu, zgodnie z poniższymi danymi:

    Nazwa odbiorcy: ….

    Adres odbiorcy: ...

    Nr rachunku odbiorcy: ...

    Tytuł przelewu: indywidualny identyfikator zamówienia podany klientowi po zatwierdzeniu zamówienia

- przedpłata w formie płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności Dotpay.

2. Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania zamówienia w sklepie, w odpowiedniej sekcji formularza zamówienia, zgodnie z punktem 3. rozdziału §5 niniejszego regulaminu.

3. Zamówienie klienta zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, przy czym:

- w przypadku przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek sklepu, przyjęcie zamówienia do realizacji odbędzie się dopiero po wpłynięcia zapłaty za zamówienie na rachunek sklepu lub przesłanie przez klienta potwierdzenia dokonania przelewu na rachunek bankowy sklepu, na adres kontaktowy e-mail sklepu: kontakt@thelandofluxury.com,

- w przypadku przedpłaty przelewem za pomocą systemu Dotpay, przyjęcie zamówienia do realizacji odbędzie się po otrzymaniu przez sklep informacji z systemu Dotpay o dokonaniu płatności przez klienta.

4. Terminy, według których klient zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone zamówienie zdefiniowane są w sklepie następująco:

- w przypadku wyboru przez klienta opcji przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu bankowego - 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,

- w przypadku wyboru przez klienta opcji przedpłaty w formie płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności Dotpay - bezpośrednio po złożeniu zamówienia jako automatyczny i powiązany mechanizm w sklepie.

5. W przypadku niedotrzymania przez klienta terminów płatności określonych w powyższym punkcie 4. tego rozdziału regulaminu, złożone przez klienta zamówienie zostaje anulowane, a klient otrzymuje od sklepu wiadomość e-mail informującą o anulowaniu zamówienia.

§7
DOSTAWA PRODUKTU

1. Sklep dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firm kurierskich (np. DPD, FEDEX), na terenie Polski oraz innych krajów, zgodnie ze wskazaniem klienta podczas składania zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to czas przetwarzania złożonego przez klienta zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, którym jest:

- zazwyczaj 2-3 dni robocze, gdy dostawa realizowana jest na adres zlokalizowany na terenie Polski,

- zazwyczaj nie więcej niż 5 dni roboczych, gdy dostawa realizowana jest na adres zlokalizowany w krajach europejskich innych niż Polska,

- wymagający indywidualnego ustalenia czas, gdy dostawa realizowana jest na adres zlokalizowany w kraju innym niż wymienione powyżej - wówczas klient proszony jest o indywidualny kontakt ze sklepem, podając informację o oczekiwanym kraju dostawy.

2. W przypadku, gdy klient złoży zamówienie na produkt nietypowy lub wymagający konsultacji z producentem lub poddostawcą, wówczas termin dostawy może zostać wydłużony o czym sklep poinformuje klienta w formie wiadomości e-mail, niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji.

3. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, z wyjątkiem oferowanych w sklepie opcji bezpłatnych dostaw, zależnych od wartości złożonego przez klienta zamówienia i opisanych szerzej w poniższym punkcie 4. i 5. tego rozdziału regulaminu.

4. Koszty dostawy są szczegółowo opisane na podstronie sklepu internetowego o nazwie "Warunki dostawy" do której prowadzą linki aktywne w menu głównym sklepu, jak również w stopce sklepu. Ponadto, koszty dostawy są wyraźnie wskazywane klientowi podczas składania zamówienia w formularzu zamówienia. Koszty te wynoszą odpowiednio:

- 20 PLN w przypadku dostawy na terenie Polski, gdy wartości zamówienia poniżej 200 PLN,

- 100 PLN w przypadku dostawy poza terenem Polski, ale na terenie Europy i o wartości zamówienia poniżej 2000 PLN,

- 300 PLN przypadku dostawy poza terenem Europy i wartości zamówienia poniżej 5000 PLN.

5. W przypadku, gdy wartość zamówienia klienta jest wyższa od kwot podanych w powyższym punkcie 4 tego rozdziału regulaminu, wysyłka realizowana jest bezpłatnie.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zamówień niezrealizowanych z winy klienta, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu dostawy itp. W takich przypadkach klient może zostać obciążony kosztami nadania do niego paczki oraz zwrotu jej do sklepu, nawet jeśli na podstawie wartość zamówienia złożonego przez klienta została wybrana przesyłka bezpłatna.

7. Koszt dostawy może ulec zmianie w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach lub wadze. Wówczas taka informacja będzie podana na stronie produktu.

8. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia przesyłki, podanym podczas składaniu zamówienia jako adres dostawy, przewoźnik pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu, w którym klient będzie mógł odebrać dostarczoną przesyłkę.

9. Część przesyłek wysyłanych przez sklep jest ubezpieczona, aby zapewnić dodatkową ochronę produktu dostarczanego do klienta, w przypadku jej utraty lub uszkodzenia.

10. Ze względu na różnorodność form transportu oraz przepisów transportowych w różnych krajach, sklep dokłada wszelkich starań, aby przesyłka została dostarczona do klienta w możliwie najkrótszym terminie, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od sklepu.

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT PRODUKTU PRZEZ KLIENTA KONSUMENTA

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, klient nie będący przedsiębiorcą, który zakupił produkt w sklepie, a tym samym zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni kalendarzowych i zwrócić zakupiony produkt, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień określonych w poniższych punktach 6., 7. i 11. tego rozdziału regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której produkt nie został dostarczony. Wówczas klient zobowiązany jest poinformować sklep o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy sprzedaży, w możliwie najkrótszym terminie od momentu podjęcia takiej decyzji, aby zapobiec poniesieniu przez sklep zbędnych kosztów przetwarzania złożonego zamówienia oraz przygotowania produktu.

2. Termin 14 dni podany w powyższym punkcie 1. tego rozdziału regulaminu rozpoczyna się od dnia odbioru zamówionego produktu przez klienta lub przez osobę wskazaną przez klienta jako uprawnioną do odbioru zamówionego produktu.

3. W przypadku, gdy klient podjął decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zobowiązany jest przesłać do sklepu wyraźne i jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Preferowanym wzorem takiego oświadczenia jest wzór dostępny pod podanym linkiem sklepu: Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży. Uzupełnione oświadczenie może zostać przesłane do sklepu:

- za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklepu: kontakt@thelandofluxury.com lub

- listem tradycyjnym rejestrowanym na adres siedziby sklepu: …, lub też

- dołączając je bezpośrednio do przesyłki zawierającej zwracany produkt.

4. Następnie, klient zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, odesłać zwracany produkt na adres sklepu: ..., dołączając do odsyłanego produktu kopię oświadczenia odstąpienia od umowy, bądź opisując przesyłkę w wyraźny sposób, pozwalający powiązać ją z przesłanym odrębnie oświadczeniem odstąpienia od umowy (jeśli takie rozwiązanie wybrał klient).

5. Organizując wysyłkę zwracanego produktu, klient zobowiązany jest wybrać metodę dostawy:

- zapewniającą rejestrowanie przesyłki:

- zapewniającą bezpieczne dostarczenie zwracanego produktu do sklepu, bez uszczerbku na jego jakości i funkcjonalności (dotyczy również opakowania).

6. Klient ponosi bezpośredni koszt dostarczenia zwracanego produktu do sklepu.

7. Sklep zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconego produktu, zwrócić klientowi wartość pieniężną dokonanych płatności, włączając koszty dostawy produktu do klienta. Wyjątek stanowi sytuacja, w której klient wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w sklepie. Wówczas dodatkowe koszty takiego transportu nie podlegają zwrotowi przez sklep.

8. Zwrot płatności o których mowa w powyższym punkcie 7. tego rozdziału regulaminu, zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez klienta podczas dokonania zakupu. Wyjątkiem może być brak możliwości dokonania zwrotu z użyciem takiego samego sposobu płatności lub przyjęcie innej metody zwrotu płatności, wynikające z indywidualnych uzgodnień pomiędzy klientem i sklepem.

9. Pełny zwrot poniesionych kosztów zakupu produktu możliwy jest w przypadku, gdy produkt nie jest uszkodzony ani zniszczony oraz gdy nie był używany oraz nie posiada śladów użytkowania lub innych, mogących obniżyć jego wartość początkową, a tym samym uniemożliwić jego późniejszą sprzedaż przez sklep po cenie nowego produktu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Wielkość zmniejszenia wartości produktu zostanie oceniona przez sklep po jego otrzymaniu.

11. W niektórych przypadkach sklep może ponieść koszty związane z przetwarzaniem zamówienia klienta (niezależnie od tego czy produkt został dostarczony czy nie), który następnie odstąpił od umowy. Wówczas klient zobowiązany jest do zapłaty do sklepu poniesionych uzasadnionych kosztów przetwarzania złożonego zamówienia.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umowy sprzedaży:

- produktu, którego cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

- produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- produktu ulegającego szybkiej utracie wartości (pot. zepsucie) lub mającego krótki termin przydatności do użycia,

- produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- produktu, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączony z innymi przedmiotami.

13. Zwrot produktu przez klienta bez wcześniejszego lub jednoczesnego dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, nie jest traktowany przez sklep jako jego zwrot i odstąpienie od umowy.

14. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

§9
ODSTĄPIENIE OD ŚWIADCZENIA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

1. Klient może odstąpić od świadczenia dowolnej usługi elektronicznej w sklepie / serwisie, z zastrzeżeniem zachowania stosownych warunków świadczenia usług zaakceptowanych przez klienta podczas rozpoczęcia korzystania z usług.

1.1. Klient może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, zrezygnować ze świadczenia na jego rzecz usługi elektronicznej prowadzenia konta klienta, wysyłając prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy sklepu kontakt@thelandofluxury.com, korzystając z formularza kontaktowego sklepu oraz listem tradycyjnym na adres sklepu: .... Następnie konto zostanie usunięte w terminie do 5 dni od daty otrzymania prośby od klienta.

1.2. Klient może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, zrezygnować ze świadczenia na jego rzecz usługi formularza zamówienia przez zaprzestanie uzupełniania formularza oraz usuniecie produktów z elektronicznego koszyka w sklepie internetowym.

1.3. Klient może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, zrezygnować ze świadczenia na jego rzecz usługi newsletter, wysyłając prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy sklepu / serwisu kontakt@thelandofluxury.com, korzystając z formularza kontaktowego sklepu / serwisu oraz listem tradycyjnym na adres sklepu / serwisu: ....

1.4. Klient może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, zrezygnować ze świadczenia na jego rzecz usługi udostępniania treści informacyjnych przez zaprzestanie ich przeglądania i zamknięcie strony serwisu w przeglądarce.

2. Sklep / serwis ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym lub indywidualnie określonym, w przypadku naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 2 dni roboczych.

§10
REKLAMACJA PRODUKTU

1. Sklep ponosi odpowiedzialność względem klienta, za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu (rękojmia) w zakresie określonym w kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 - 576, z zastrzeżeniem punktu 6. rozdziału §12 niniejszego regulaminu.

2. Wada produktu

2.1. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży. Produkt sprzedany jest niezgodny z umową w szczególności, jeżeli:

- nie posiada właściwości, które produkt tego rodzaju powinien posiadać,

- nie posiada właściwości, o których klient został zapewniony przez sklep lub reklamę,

- nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia produktu,

- został klientowi dostarczony w stanie niekompletnym.

2.2. Wada prawna istnieje wówczas, jeżeli sprzedany produkt:

- stanowi własność osoby trzeciej,

- jest obciążony prawem osoby trzeciej,

- cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

3. Żądania klienta i postępowanie reklamacyjne

3.1. Jeżeli produkt dostarczony przez sklep posiada wadę, klient może składając reklamację z tytułu rękojmi zażądać:

- naprawy produktu,

- obniżenia ceny produktu,

- wymiany produktu na nowy produkt wolny od wad,

- odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli wada produktu ma charakter istotny.

3.2. Wybór żądania zależy od klienta, jednak jeżeli sklep nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane wówczas następujące okoliczności:

- łatwość i szybkość wymiany lub naprawy produktu,

- charakter wady – istotna czy nieistotna,

- to, czy produkt był wcześniej reklamowany.

3.3. Jeśli klient żąda wymiany produktu lub jego naprawy, sklep może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że żądanie wskazane przez klienta:

- byłoby niemożliwe do zrealizowania przez sklep, np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego produktu,

- w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałoby poniesienia przez sklep nadmiernych i nieuzasadnionych kosztów, np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli wada dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

3.4. Przy ocenie nadmierności kosztów, o których mowa w powyższym punkcie 3.3. tego rozdziału regulaminu, uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia żądania.

3.5. Odmawiając żądaniom klienta określonym w powyższym punkcie 3.3. tego rozdziału regulaminu, sklep może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od tego, w tej sytuacji klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób. Jeżeli zatem np. odmowa sklepu dotyczyła wymiany produktu, to klient może następnie żądać naprawy. Istnieje również możliwość skorzystania z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

3.6. W przypadku wymiany produkt na nowy lub usunięcia wady, sklep zobowiązany jest dopełnić te obowiązki w rozsądnym czasie i dążąc do ograniczenia nadmiernych niedogodności dla klienta. W przeciwnym wypadku, klient może wyznaczyć sklepowi czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności sklepu i upływu wyznaczonego terminu, klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub żądanie obniżenia ceny.

3.7. W przypadku istotnego charakteru wady, jeżeli żądaniem klienta jest odstąpienie od umowy sprzedaży produktu, sklep może zaproponować klientowi niezwłoczną wymianę lub naprawę, która nie wiąże się z nadmiernymi niedogodnościami dla klienta. Wówczas sklep poinformuje klienta, który ma nadal prawo do zmiany propozycji sklepu, np. z opcji wymiany na naprawę lub odwrotnie, z uwzględnieniem powyższego punktu 3.3 tego rozdziału regulaminu.

3.8. Sklep nie ma prawa odmówić klientowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez klienta w ramach pierwszej reklamacji, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o tę samą, czy też inną wadę lub usterkę.

4. Okres obowiązywania rękojmi

4.1. Sklep odpowiada wobec klienta za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego otrzymania przez klienta.

4.2. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w momencie złożenia zamówienia, np. produkt był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną wadę. Wada taka nie podlega wówczas reklamacji, natomiast produkt nadal może być przedmiotem reklamacji, jeżeli ujawni się w nim inna wada, która nie była znana klientowi w momencie zakupu.

5. Forma i termin zgłoszenia reklamacji

5.1. Reklamacja może zostać złożona przez klienta w jednej z poniższych form:

- za pomocą formularza kontaktowego na stronie sklepu,

- za pomocą wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki pocztowej klienta na adres sklepu: kontakt@thelandofluxury.com,

- listem tradycyjnym rejestrowanym na adres siedziby sklepu: The Land of Luxury, ...,

- telefonicznie na numer ..., w dniach i godzinach podanych w punkcie 7. rozdziału §2 niniejszego regulaminu.

5.2. Preferowaną metodą zgłoszenia reklamacji przez klienta jest pierwsza lub druga z metod podanych w powyższym punkcie 5.1 tego rozdziału regulaminu, ze względu na szybkość komunikacji oraz możliwość łatwego przekazania dodatkowych informacji (np. zdjęcia), jak i utrwalenia informacji o reklamacji.

5.3 W zgłoszeniu reklamacyjnym klient zobowiązany jest:

- podać nazwę i oznaczenie produktu (jeśli produkt posiada specyficzne oznaczenie),

- opisać zauważoną wadę,

- określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi,

- podać jednoznaczną informację umożliwiającą sprzedawcy zidentyfikowanie umowy sprzedaży, w ramach której klient otrzymał wadliwy produkt, np. identyfikator zamówienia, numer faktury, data złożenia zamówienia itp.

5.4. Klient zobowiązany jest zgłosić sklepowi żądanie wynikające z rękojmi niezwłocznie po zauważeniu wady, jednak nie później niż w okresie roku od dnia zauważenia wady. Moment zgłoszenia przez klienta wady produktu, nie skraca okresu odpowiedzialności sklepu, który wynosi 2 lata od dnia otrzymania produktu przez klienta. Jest to możliwe w przypadku, gdy klient udowodni, że wada została dostrzeżona w okresie odpowiedzialności sklepu i zgłoszona mu w odpowiednim czasie.

6. Rozpatrzenie reklamacji

6.1. Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć możliwość zapoznania się klienta ze stanowiskiem sklepu.

6.2. Jeżeli żądanie reklamacyjne zgłoszone przez klienta dotyczy:

- naprawy towaru,

- wymiany towaru na nowy,

- obniżenia ceny towaru,

wówczas sklep zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6.3. W przypadku niedotrzymania terminu podanego w powyższym punkcie 6.2 tego rozdziału regulaminu, uznaje się, że reklamacja jest zasadna i po upływie powyższego terminu, sklep nie może odmówić spełnienia żądania klienta, nawet jeżeli wada powstała z winy klienta.

6.4. Klient przyjmuje do wiadomości że zależnie od charakteru wady, niezbędne może być dostarczenie produktu do analizy przez jego producenta, co może mieć wpływ na termin rozpatrzenia reklamacji.

6.5. Sprawne rozpatrzenie reklamacji wymaga rzetelnej i terminowej współpracy klienta ze sklepem, w celu ustalenia i przekazania do sklepu wszystkich istotnych informacji dotyczących stwierdzonej wady produktu.

6.6. Jeżeli reklamacja klienta jest uzasadniona, sklep zobowiązuje się wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia potwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacji przez klienta.

7. Koszty reklamacji

7.1. Klient składający reklamację zobowiązany jest dostarczyć na koszt sklepu wadliwy produkt do siedziby sklepu: … lub inny adres wskazany klientowi przez sklep. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie go do siedziby sklepu będzie nadmierne utrudnione, klient zobowiązany jest udostępnić produkt sklepowi w miejscu, w którym się znajduje.

7.2. Koszty wymiany lub naprawy produktu ponosi sklep. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli koszt demontażu i ponownego montażu przewyższa cenę zakupionego produktu, to klient jest zobowiązany ponieść koszty przewyższające wartość zakupionego produktu lub ma prawo żądać od sklepu pokrycia kosztów montażu i ponownego zamontowania – do wysokości ceny zakupionego produktu.

7.3. Jeżeli w wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji doszło do naprawy, wymiany, obniżenia ceny produktu albo odstąpienia od umowy sprzedaży, klient ma prawo żądać od sklepu naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego produktu. Jako szkodę w szczególności można potraktować koszt m. in. odebrania rzeczy (np. osobiste koszty związane z wizytą w sklepie), odesłania produktu w związku z reklamacją, jego przewozu oraz ubezpieczenia (jeżeli ma to zastosowanie).

7.4. Jako szkodę można również uznać:

- koszt zawarcia umowy, koszt przechowania (np. w razie opóźnienia w odbiorze reklamowanego produktu o dużych rozmiarach),

- inwestycje w towar, z których klient nie odniósł korzyści.

7.5. Odpowiedzialność sklepu za wadliwy towar dotyczy również jego nieprawidłowego montażu, jeżeli klient samodzielnie dokonał montażu, postępując według instrukcji przekazanej przez sklep. W takiej sytuacji, klient ma prawo żądać demontażu i ponownego zamontowania po wymianie towaru lub usunięciu wady. Jeżeli sklep uchyla się od tego obowiązku, klient może wynająć innych wykonawców na koszt sklepu.

7.6 Jeżeli koszt demontażu i ponownego montażu przewyższa cenę zakupionego towaru, to klient:

- jest zobowiązany ponieść koszty przewyższające wartość zakupionego produktu lub

- ma prawo żądać od sklepu pokrycia kosztów montażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny zakupionego produktu.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży w wyniku reklamacji, sklep zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu produktu do sklepu lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt sklepu, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby sklepu: ....

9. Sklep ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach z zastrzeżeniem punktu 8. rozdziału §12 niniejszego regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10. Klient zobowiązany jest do użytkowania zakupionego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi producenta (jeśli została dołączona), ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie produktu w sklepie, na opakowaniu lub w ulotkach informacyjnych, jak również zgodnie z ogólnie przyjętym zastosowaniem produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia zakupionych produktów niezgodnie z tymi wytycznymi, ani też za skutki niezastosowania się do tych wskazówek oraz ostrzeżeń.

§11
REKLAMACJA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

1.Sklepu / serwis ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości związane z usługami świadczonymi przez sklep / serwis, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wywołane czynnikami zewnętrznymi, np. atak hakerski.

2. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą świadczonych usług elektronicznych w jednej z poniższych form:

- za pomocą formularza kontaktowego na stronie sklepu / serwisu,

- za pomocą wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki pocztowej klienta na adres sklepu / serwisu: kontakt@thelandofluxury.com,

- telefonicznie na numer ..., w dniach i godzinach podanych w punkcie 7. rozdziału §2 niniejszego regulaminu,

- listem tradycyjnym rejestrowanym na adres siedziby sklepu: The Land of Luxury, ....

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym klient zobowiązany jest:

- podać rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,

- opisać zauważoną nieprawidłowość,

- określić swoje żądania,

- podać jednoznaczną informację umożliwiającą zidentyfikowanie danych, rekordu lub innej wartości lub zachowania sklepu / serwisu, umożliwiającej odtworzenie nieprawidłowości i pozwalającej następnie na jej usunięcie.

4. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§12
DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTA PRZEDSIĘBIORCY

1. Niniejszy rozdział regulaminu dotyczy wyłącznie klienta nie będącego konsumentem (przedsiębiorcy). Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, sklep stosuje odrębne zasady współpracy z klientami nie będącymi konsumentami.

2. Sklepowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w takim przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta żadnych roszczeń w stosunku do sklepu.

3. W odniesieniu do klienta nie będącego konsumentem, sklep ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez sklep produktu przewoźnikowi na klienta nie będącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sklep w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu, powstałe od przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie produktu.

5. W przypadku dostarczenia produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika, klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

7. W wypadku świadczenia usług elektronicznych dla klientów nie będących konsumentami, sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny, poprzez przesłanie klientowi stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność sklepu wobec klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, za wyjątkiem wyłączonej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o której mowa w powyższym punkcie 7. tego rozdziału regulaminu oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ograniczona jest do kwoty jaką klient uiścił za produkt. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści względem klienta.

9. Spory powstałe pomiędzy sklepem, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklepu.

10. Niezależnie od określonych w przepisach prawa i w powyższych punktach 2-8 tego rozdziału regulaminu, sklep zawsze dąży do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta oraz dogodnego rozwiązania ewentualnych roszczeń lub sporów.

§13
ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez sklep / serwis w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest ..., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ... z siedzibą ..., o pozostałych danych działalności: NIP ..., Regon ....

2. Dane osobowe klientów są przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności sklepu / serwisu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Polityka prywatności dostępna jest w menu głównym sklepu / serwisu oraz w stopce każdej z podstron sklepu / serwisu.

4. Tworząc konto klienta, składając zamówienie w sklepie oraz korzystając z usługi newsletter, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu / serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów świadczenia wymienionych usług drogą elektroniczną, realizacji zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego znacznika w trakcie tworzenia konta klienta, w trakcie składania zamówienia lub podczas zapisywania się do newsletter. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych.

5. Przetwarzając dane osobowe klientów, administrator sklepu / serwisu zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem lub przejęciem przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Administrator sklepu nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim, chyba że odbywa się to za wyraźną zgodą lub na życzenie klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych, w związku z toczącymi się postępowaniami.

7. Klient podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie całkowicie dobrowolnie, mając jednak na względzie, że bez uzyskania niezbędnych danych osobowych klienta korzystanie z dostępnych usług sklepu / serwisu są niemożliwe.

9. Administrator sklepu / serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych swoich klientów.

10. Klientowi przysługują prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania, usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualizacja regulaminu

1.1. Sklep / serwis zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści niniejszego regulaminu, a tym samym w sklepie / serwisie, w dowolnym momencie, gdy wynika to z ważnych przyczyn jakimi mogą być np. zmiana przepisów prawa, zmiana dostępnych metod płatności i dostaw, zmiana danych sklepu / serwisu, wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących usług świadczonych przez sklep / serwis lub też doskonalenie funkcjonowania sklepu / serwisu.

1.2. Uaktualniona wersja regulaminu zostanie udostępniona na niniejszej stronie, a zmiana staje się obowiązująca:

- od dnia zastąpienia poprzedniej wersji regulaminu nowym lub

- od dnia wskazanego w uaktualnionej wersji regulaminu - w takim przypadku udostępnione zostają dwie wersje regulaminu, przed i po aktualizacji.

1.3. Sklep / serwis udostępnia informację o planowanym wprowadzeniu zmiany w regulaminie nie później niż 14 kolejnych dni kalendarzowych przed wprowadzeniem uaktualnionego regulaminu, przez:

- umieszczenie odpowiedniej informacji na niniejszej podstronie sklepu / serwisu,

- umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej sklepu / serwisu, kierującej jednocześnie do zestawienia zmian w regulaminie,

- wysyłając odpowiednią informację na adres poczty e-mail do klientów posiadających konto klienta lub korzystających z usługi newsletter w sklepie / serwisie, w przypadku gdy wprowadzana zmiana dotyczy istotnych kwestii działania sklepu / serwisu.

1.4. W przypadku, gdy klient korzystający ze sklepu / serwisu nie akceptuje nowej treści regulaminu, zobowiązany jest on poinformować sklep / serwis o tym fakcie w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o planowanej aktualizacji regulaminu.

1.5. Informacja ta może być przesłana przez klienta korzystając z jednej z poniższych metod komunikacji:

- formularz kontaktowy na stronie sklepu / serwisu,

- wiadomość e-mail wysłana ze skrzynki pocztowej klienta na adres sklepu: kontakt@thelandofluxury.com,

- list tradycyjny rejestrowany wysłany na adres siedziby sklepu: The Land of Luxury, ...,

- telefonicznie na numer ..., w dniach i godzinach podanych w punkcie 7. rozdziału §2 niniejszego regulaminu.

1.6. W przypadku, gdy klient nie przekaże takiej informacji do sklepu / serwisu, uaktualniony regulamin wiąże klienta, ponieważ został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, a tym samym zostają zachowane przez sklep / serwis wymagania określone w art. 384 oraz 3841 kodeksu cywilnego.

1.7. W przypadku, gdy zamówienie klienta zostało złożone i niezrealizowane w sklepie przed lub w dniu aktualizacji regulaminu, obowiązującym jest regulamin w wersji przed aktualizacją. Wyjątek mogą stanowić zmiany wynikające z wymagań prawnych, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych lub transakcji itp. Wówczas taka aktualizacja regulaminu może mieć charakter natychmiastowy, o czym sklep poinformuje klienta. W każdym przypadku klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia treści aktualizowanego regulaminu, jak również prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z rozdziałem §8 niniejszego regulaminu.

1.8. W przypadku, gdy świadczenie usługi przez sklep / serwis zostało rozpoczęte przed lub w dniu aktualizacji regulaminu, obowiązującym jest regulamin w wersji przed aktualizacją, do momentu wprowadzenia aktualizacji regulaminu.

2. Sklep / serwis, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu / serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu / serwisu z infrastrukturą techniczną klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie aktualne przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku roszczeń reklamacyjnych lub innych roszczeń klienta względem sklepu / serwisu, klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiazywania sporów, w tym uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu oraz do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu. Ponadto, w dowolnym momencie klient może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Dodatkowo, sklep informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy klientami konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Regulamin obowiązuje od dnia 05.08.2019 r.

UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU NA INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH LUB WYKORZYSTANIE GO W INNY SPOSÓB NIŻ JEGO PRZEZNACZENIE, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, JEST BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE I WIĄŻE SIĘ Z KONSEKWENCJAMI PRAWNYMI.

( 0 ) Lista życzeń ( 0 ) Porównaj z innym produktem Scroll Top