Strona TheLandofLuxury.com wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi i wygody Klienta podczas korzystania ze sklepu internetowego i serwisu informacyjnego. Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia twojej przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć akceptowanie plików cookies oraz usunąć takie pliki z twojego urządzenia. Informacje dodatkowe.
Zamknij
page-loading-gif

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od dnia 05.08.2019


SPIS TREŚCI

§1 DEFINICJE
§2 WSTĘP
§3 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
§4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§5 ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI
§6 ZARZĄDZANIE CIASTECZKAMI
§7 PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM UDOSTĘPNIAJĄCYM DANE OSOBOWE
§8 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
§9 ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1
DEFINICJE

Użyte w niniejszej polityce pojęcia oznaczają:

cookies – powszechnie stosowane dane informatyczne wysyłane przez strony internetowe, które odwiedza jej użytkownik i zapisywane w urządzeniu, z którego korzysta on podczas odwiedzania danej strony, pozwalające na prawidłowe i przyjazne działanie stron internetowych, w tym sklepów internetowych, serwisów informacyjnych, portali społecznościowych itp.

dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz i element sklepu internetowego, umożliwiający złożenie zamówienia przez klienta w kilku następujących po sobie krokach, w trakcie których następuje określenie warunków umowy sprzedaży ze sklepem

hasło – ciąg znaków literowych i numerycznych, ustalany przez klienta i niezbędny do utworzenia konta klienta w sklepie internetowym oraz do późniejszego uzyskania dostępu do utworzonego konta, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie

klient – (1) nie będąca przedsiębiorcą pełnoletnia osoba fizyczna (klient konsument) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, (3) osoba prawna lub (4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży lub umowę świadczenia usług drogą elektroniczną

kodeks cywilny – obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

konsument – nie będąca przedsiębiorcą pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca ze sklepem umowę w ramach oferty sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

konto klienta – usługa elektroniczna w sklepie internetowym w postaci wirtualnej przestrzeni (zbiór zasobów), udostępniana przez sklep na rzecz klienta, w której klient, po uzyskaniu dostępu za pomocą loginu i hasła, otrzymuje możliwość korzystania z dodatkowych funkcji i korzyści w sklepie internetowym

login – unikalny identyfikator klienta, którym jest adres jego aktywnej poczty e-mail, i który wraz z hasłem pozwala na uzyskanie dostępu do konta klienta, po jego wcześniejszym utworzeniu przez klienta

newsletter – usługa elektroniczna w sklepie internetowym i serwisie informacyjnym, umożliwiająca otrzymywanie ze sklepu / serwisu przez wybranych klientów (którzy wyrazili chęć otrzymywania) cyklicznych oraz okazjonalnych informacji o charakterze handlowym i informacyjnym

płatność – oznacza uiszczenie przez klienta należności z tytułu umowy sprzedaży produktu w sklepie internetowym

produkt – rzecz ruchoma oferowana i przedstawiona przez sprzedawcę za pomocą sklepu, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sklepem

przewoźnik – jednostka świadcząca usługi transportowe, z którą współpracuje sklep, w celu realizacji dostawy zakupionego produktu do klienta

regulamin – regulamin sklepu internetowego i serwisu informacyjnego udostępniony na stronie https://thelandofluxury.com/pl/content/3-regulamin

serwis informacyjny – zbiór zasobów internetowych, będących częścią wspólną ze sklepem internetowym, za pomocą których udostępniane są treści (np. artykuły, poradniki, nagrania video) powiązane z produktami oferowanymi w sklepie internetowym, dalej także jako „serwis”

sklep internetowy – serwis internetowy, będący częścią wspólną z serwisem informacyjnym, za pośrednictwem którego klient może przeglądać ofertę produktów będących przedmiotem sprzedaży, składać zamówienia, a tym samym dokonywać zakupu, jak również korzystać z usług elektronicznych, dalej także jako „sklep”

sprzedawca – osoba reprezentująca i obsługująca sklep internetowy administracyjnie oraz w zakresie sprzedaży produktów, którą może być zarówno właściciel sklepu, jak i uprawniona przez niego osoba

użytkownik – osoba odwiedzająca sklep internetowy lub serwis informacyjny, przeglądająca ofertę, powiązane dodatkowe informacje związane z oferowanymi produktami, informacje o działalności sklepu i serwisu itp., która nie dokonała zakupu ani nie skorzystała z żadnej z usług świadczonych przez sklep

umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy sklepem a klientem, której przedmiotem są produkty oferowane w sklepie

usługa elektroniczna – działanie świadczone przez sklep / serwis drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie i za pośrednictwem zasobów serwisu / sklepu, np. możliwość utworzenia konta klienta i jego późniejsze utrzymanie, formularz zamówienia, newsletter itp.

właściciel sklepu/serwisu – właściciel i główny administrator sklepu internetowego oraz serwisu informacyjnego działającego pod wspólną nazwą "The Land of Luxury" i w połączeniu z domeną www.TheLandofLuxury.com, którym jest ..., prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną przez polskie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą "...", z siedzibą w ..., o pozostałych danych działalności: NIP ..., Regon ..., e-mail ..., telefon kontaktowy ...

zamówienie – oświadczenie woli klienta składane w sklepie za pomocą formularza zamówienia, opcjonalnie telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail lub listem tradycyjnym, skierowane do sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sklepem, określające rodzaj i liczbę produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży

ustawa o prawach konsumenta – obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

ustawa o ochronie danych osobowych – obowiązująca w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst. jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – obowiązująca w Polsce ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

§2
WSTĘP

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez sklep internetowy i serwis informacyjny o wspólnej nazwie The Land of Luxury, funkcjonujących w połączeniu z domeną www.thelandofluxury.com.

2. Niniejsza polityka prywatności jest również rozszerzeniem postanowień regulaminu sklepu internetowego i serwisu informacyjnego The Land of Luxury.

3. The Land of Luxury dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych swoich klientów.

4. Dane osobowe klientów przetwarzane są na zasadach określonych w niniejszej polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane również „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

§3
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym i serwisie informacyjnym The Land of Luxury jest ..., prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną przez polskie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod nazwą …, z siedzibą w ..., o pozostałych danych działalności: NIP ..., Regon ....

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych The Land of Luxury udostępnia poniższe kanały komunikacji:

- za pomocą poczty e-mail na adres ...,

- telefoniczny pod numerem ...,

- listem tradycyjnym na adres siedziby sklepu ....

§4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Pochodzenie danych osobowych

1.1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w sklepie / serwisie The Land of Luxury. W tym w szczególności poprzez utworzenie konta Klienta, uzupełnienie formularza zakupu, dołączenie do newsletter, zadanie pytania za pomocą formularza kontaktowego lub komunikatora chat / email, jak również w przypadku komunikacji telefonicznej oraz korespondencji pocztowej itp.

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

2.1. Zależnie od celu przetwarzania danych osobowych, następujące dane osobowe klienta mogą być przetwarzane przez sklep / serwis: płeć, imię i nazwisko, nazwa firmy (w przypadku klientów przedsiębiorców), adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), data urodzenia, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, NIP (w przypadku klientów przedsiębiorców).

2.2. Sklep / serwis przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych i ograniczonych celach zgodnie z poniższym punktem 3. tego rozdziału niniejszej polityki.

3. Zakres danych osobowych, cele i terminy ich przetwarzania, udostępnianie danych oraz podstawa prawna w poszczególnych obszarach działalności sklepu / serwisu.

3.1. Zakupy dokonywane przez klienta w sklepie:

- przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, nazwa firmy (w przypadku klientów przedsiębiorców), adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, NIP (w przypadku klientów przedsiębiorców),

- cel przetwarzania to: realizacja umowy sprzedaży produktów, ewentualnego zwrotu lub rozpatrzenia reklamacji, włączając wysyłanie do klienta powiadomień o statusie dostawy lub innych w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą zakupionych produktów,

- okres przechowywania danych - tak długo, jak długo będą one niezbędne do realizowania umowy zakupu przez klienta. Dodatkowo, jeżeli przetwarzanie danych przez sklep następuje na innej podstawie prawnej wskazanej w poniższym podpunkcie "podstawa prawna" niniejszej polityki, wówczas dane osobowe klienta będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

- udostępnianie danych - sklep przekazuje dane osobowe klienta zaufanym partnerom tj. w szczególności jednostkom współpracującym ze sklepem w zakresie wysyłki i dostawy, przewoźnikom, dostawcom realizującym płatności w sklepie, biurze rachunkowemu, dostawcom usług hostingowych na których serwerach przechowywane są dane osobowe

- podstawa prawna - przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania usługi zakupu internetowego lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Jednocześnie sklep ma również prawo i obowiązek przetwarzać dane nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c). Dodatkowo sklep ma prawo przetwarzać dane osobowe klienta, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.2. Usługa konto klienta:

- przetwarzane dane osobowe to: płeć, imię i nazwisko, nazwa firmy (w przypadku klientów przedsiębiorców), adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej (e-mail), data urodzenia, numer telefonu, NIP (w przypadku klientów przedsiębiorców)

- cel przetwarzania to: utworzenie i utrzymanie konta klienta, w tym umożliwienie mu korzystania z dodatkowych funkcjonalności sklepu, a tym samym zapewnienia mu dostępu do różnych funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego klienta, rozpatrzenie reklamacji klienta dotyczącej usługi

- okres przechowywania danych - tak długo, jak obowiązywać będzie umowa o świadczenie usługi konto klienta, gdy konto to będzie aktywne. Jeżeli przetwarzanie danych przez sklep następuje na innej podstawie prawnej wskazanej w poniższym podpunkcie "podstawa prawna" niniejszej polityki, wówczas dane osobowe klienta będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

- udostępnianie danych - sklep przekazuje dane osobowe klienta zaufanym partnerom wyłącznie tym, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie konta klienta, dostawcom usług hostingowych na których serwerach przechowywane są dane osobowe.

- podstawa prawna - przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie umowy z klientem o otwarcie usługi konto klienta lub jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie klienta związanych z uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo, sklep ma również prawo przetwarzać dane osobowe klienta gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.3. Usługa newsletter:

- przetwarzane dane osobowe to: adres poczty elektronicznej e-mail klienta,

- cel przetwarzania to: realizacja usługi newsletter, czyli umożliwienia otrzymywania za pośrednictwem wiadomości e-mail informacji o nowych produktach, ofertach specjalnych i wyprzedażach dostępnych w sklepie internetowym oraz otrzymywanie treści (np. artykuły, poradniki, nagrania video) powiązanych z produktami oferowanymi w sklepie, rozpatrzenie reklamacji klienta dotyczącej usługi,

- okres przechowywania danych - tak długo, jak obowiązywać będzie umowa o świadczenie usługi newsletter. Jeżeli przetwarzanie danych przez sklep następuje na innej podstawie prawnej wskazanej w poniższym podpunkcie "podstawa prawna" niniejszej polityki, wówczas dane osobowe klienta będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

- udostępnianie danych - sklep przekazuje dane osobowe klienta wyłącznie tym zaufanym partnerom, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie usługi newsletter, dostawcom usług oraz oprogramowania pozwalającego na wysyłanie grupowych widomości e-mail, dostawcom usług hostingowych na których serwerach przechowywane są dane osobowe.

- podstawa prawna - przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie umowy z klientem o otwarcie usługi newsletter (zawartej w momencie akceptacji warunków podanych w komunikacie w momencie dołączania do newsletter) lub jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie klienta związanych z uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo, sklep ma również prawo przetwarzać dane osobowe klienta gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.4. Formularz kontaktowy

- przetwarzane dane osobowe to: adres poczty elektronicznej e-mail, inne dane podane w treści wiadomości,

- cel przetwarzania to: powiązanie przesłanej wiadomości Klienta z jego adresem e-mail, umożliwiające na udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość,

- okres przechowywania danych - zgodnie z okresem trwania komunikacji z Klientem, a jeśli komunikacja obejmuje informacje uzupełniające do obszarów działalności sklepu / serwisu, wówczas okres ten może zostać wydłużony zgodnie z przyjętym okresem dla innego obszaru działalności (np. rozpatrzenie reklamacji). W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

- udostępnianie danych - sklep przekazuje dane osobowe osoby komunikującej się za pośrednictwem formularza kontaktowego wyłącznie tym zaufanym partnerom, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie formularza kontaktowego, w tym dostawcom usług hostingowych na których serwerach przechowywane są wiadomości z formularza a tym samym też dane osobowe,

- podstawa prawna - przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody udzielonej przez osobę komunikującą się za pośrednictwem formularza kontaktowego, w momencie akceptacji warunków podanych w komunikacie na stronie sklepu / serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo, sklep ma prawo przetwarzać dane osobowe osoby komunikującej się za pośrednictwem formularza kontaktowego, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osoby komunikującej się za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Udzielenie odpowiedzi na zapytania tej osoby następuje na podstawie jego uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Tworząc konto klienta, składając zamówienie w sklepie oraz korzystając z usługi newsletter, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu / serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży oraz świadczenia wymienionych usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego znacznika w trakcie tworzenia konta klienta, w trakcie składania zamówienia lub podczas zapisywania się do newsletter. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych.

5. Przetwarzając dane osobowe klientów, administrator sklepu / serwisu zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem lub przejęciem przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Administrator sklepu nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim, chyba że odbywa się to za wyraźną zgodą lub na życzenie klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych, w związku z toczącymi się postępowaniami.

7. Podanie określonych danych osobowych przez klienta w sklepie lub serwisie jest zawsze całkowicie dobrowolne, jednak ich niedostępność uniemożliwia złożenie zamówienia zakupu produktu, jak również korzystanie z większości usług elektronicznych oferowanych przez sklep / serwis.

Żadne dane osobowe nie są przetwarzane przez sklep / serwis w zakresie szerszym niż wymagany do realizacji celu przetwarzania.

Pozyskane dane przez sklep / serwis nie będą profilowane.

Wszelkie informacje zostaną udzielone przez sklep / serwis bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem możliwie najkrótszego terminu. W wyjątkowych sytuacjach niezależnych od The Land of Luxury, okres ten może wynosić 5 dni roboczych. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania , okres ten może zostać wydłużony o czym klient zostanie poinformowany.

W każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, sklep / serwis poinformuje Użytkownika o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

3. Termin przetwarzania danych osobowych

3.1. Sklep / serwis przechowuje dane osobowe klienta w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwrzania (zgodnie z powyższym punktem 2. tego rozdziału). Jeśli jednak przetwarzanie danych przez sklep / serwis następuje na innej podstawie prawnej wskazanej w poniższym punkcie 4. tego rozdziału, wówczas dane osobowe klienta są przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe gromadzone przez The Land of Luxury za pośrednictwem sklepu internetowego oraz serwisu informacyjnego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§6
ZARZĄDZANIE CIASTECZKAMI (COOKIES)

1. The Land of Luxury nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach ciasteczek, jeśli użytkownik lub klient wyraził na to zgodę.

2. Ciasteczka zbierają dane dotyczące korzystania przez użytkownika ze strony sklepu / serwisu.

3. Głównym celem stosowania ciasteczek jest zapewnienie bardziej osobistego i interaktywnego korzystania ze strony i badania ruchu użytkownika na stronie, poprzez na przykład umożliwienie ustawiania osobistych preferencji użytkownika. Ciasteczka są niezbędne, w celu ułatwienia korzystania ze strony i sprawienia, by stała się bardziej przyjazna użytkownikowi, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody urządzeniu.

4. Ciasteczka wykorzystywane przez The Land of Luxury można podzielić ze względu na okres pozostawania w urządzeniu użytkownika używanym do przeglądania, pochodzenie i cel. W ramach strony sklepu / serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików ciasteczek: „sesyjne” (ang. session cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki ciasteczek przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. W ramach strony sklepu / serwisu stosowane są następujące rodzaje plików ciasteczek:

- „niezbędne” pliki ciasteczek, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony sklepu / serwisu, np. uwierzytelniające pliki ciasteczek wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony oraz

- „wydajnościowe” pliki ciasteczek, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony.

6. The Land of Luxury nie przechowuje wrażliwych danych osobowych, takich jak adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej itp. w plikach ciasteczek, których używa.

7. Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp przez ciasteczka do urządzeń użytkowników końcowych. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie do zmiany ustawień dotyczących mechanizmu plików ciasteczek, tj. zmiany warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików ciasteczek. Zapisane informacje i dostęp do nich nie zmienia konfiguracji urządzenia użytkownika końcowego, a także oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu.

8. Korzystając ze strony The Land of Luxury bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi plików ciasteczek, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu ciasteczek i dostęp do urządzenia końcowego użytkownika. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć obsługę plików ciasteczek. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików ciasteczek można znaleźć w materiałach informacyjnych autorów przeglądarek internetowych.

9. Użytkownik ma prawo do ograniczenia lub odłączenia korzystania z ciasteczek przez swoją przeglądarkę internetową poprzez zmianę ustawień na blokujące ciasteczka lub wymagająca uprzedniej zgody zanim ciasteczka zostaną zapisane na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania strony. W tym przypadku możliwe jest, że korzystanie przez użytkownika za strony będzie mniej efektywne. Użytkownik może nie mieć możliwości dostępu do części zawartości lub do korzystania z niektórych funkcji strony, a w skrajnych przypadkach poprawne wyświetlanie zawartości strony może być niedostępne.

§7
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM UDOSTĘPNIAJĄCYM DANE OSOBOWE

1. Osoby udostępniające dane osobowe w sklepie / serwisie The Land of Luxury mają prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, które są przechowywane przez sklep / serwis. W celu skorzystania z tego prawa, należy skontaktować się ze sklepem korzystając z dowolnej z dostępnych metod kontaktu (preferowaną metodą jest kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres sklepu kontakt@thelandofluxury.com).

- zmiany, aktualizacji lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. W celu skorzystania z tego prawa, należy skontaktować się ze sklepem korzystając z dowolnej z dostępnych metod kontaktu (preferowaną metodą jest kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres sklepu kontakt@thelandofluxury.com). W przypadku klientów korzystających z usługi konto klienta, klient może również samodzielnie zmienić, aktualizować lub uzupełnić część swoich danych osobowych.

- usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to jednak nie będzie zrealizowane przez sklep / serwis m. in. w przypadku niezakończonego postępowania w ramach procesowania zgłoszeń klientów, otwartego zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo, nieuregulowanego długu wobec sklepu, niezależnie od metody płatności, istnienia co najmniej podejrzenia, że klient w ciągu ostatnich trzech lat korzystał z usług sklepu / serwisu w niewłaściwy sposób, dokonania jakichkolwiek zakupów, albowiem wówczas sklep będzie przechowywać dane osobowe klienta dotyczące transakcji w celach księgowo-podatkowych. Niemniej jednak, w celu skorzystania z tego prawa w przypadkach gdy jest to możliwe, należy skontaktować się ze sklepem korzystając z dowolnej z dostępnych metod kontaktu (preferowaną metodą jest kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres sklepu kontakt@thelandofluxury.com).

- niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu sklepu / serwisu. W takiej sytuacji sklep / serwis zaprzestanie przetwarzania tych danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, który będzie nadrzędny wobec interesu osoby udostępniającej dane osobowe, albo z powodu roszczeń prawnych. Niemniej jednak, w celu skorzystania z tego prawa w przypadkach gdy jest to możliwe, należy skontaktować się ze sklepem korzystając z dowolnej z dostępnych metod kontaktu (preferowaną metodą jest kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres sklepu kontakt@thelandofluxury.com).

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Prawo to oznacza, że przetwarzanie przez sklep / serwis danych osoby udostępniającej dane zostanie ograniczone do przechowywania i nie będą one wykorzystywane ani przetwarzane w inny sposób. Ma to zastosowanie w ograniczonych przypadkach określonych w RODO, a więc gdy osoba udostępniająca dane kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający sklepowi / serwisowi sprawdzić prawidłowość tych danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba udostępniająca dane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, gdy sklep / serwis nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie udostępniającej dane, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, gdy osoba udostępniająca dane wniosła sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie sklepu / serwisu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie sklepu / serwisu są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby udostępniającej dane. W celu skorzystania z tego prawa w przypadkach gdy jest to możliwe, należy skontaktować się ze sklepem korzystając z dowolnej z dostępnych metod kontaktu (preferowaną metodą jest kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres sklepu kontakt@thelandofluxury.com).

- wycofania zgody w każdym momencie w odniesieniu do przetwarzania swoich danych opartego na udzielonej wcześniej zgodzie, jeżeli przetwarzanie takie opiera się na zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z tego prawa w przypadkach gdy jest to możliwe, należy skontaktować się ze sklepem korzystając z dowolnej z dostępnych metod kontaktu (preferowaną metodą jest kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres sklepu kontakt@thelandofluxury.com)

- złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/.  Sklep / serwis rekomenduje, aby osoby udostępniające dane osobowe, przed skorzystaniem z tego prawa skontaktowały się ze sklepem / serwisem korzystając z dowolnej z dostępnych metod kontaktu (preferowaną metodą jest kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres sklepu kontakt@thelandofluxury.com), w celu podjęcia próby polubownego rozpatrzenia skargi.

- dezaktywowania plików cookies na urządzeniu osoby udostępniającej dane osobowe. Ustawienia domyślne wyszukiwarek internetowych zazwyczaj akceptują pliki cookies, jednakże można je łatwo zmienić w wyszukiwarce osoby udostępniającej dane osobowe. W celu uzyskania dalszych informacji sklep / serwis sugeruje zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w menu Obsługa klienta > Warunki obsługi > Informacja o ciasteczkach.

- uzyskania informacji w sposób jasny, przejrzysty i łatwo zrozumiały odnośnie tego w jaki sposób sklep / serwis wykorzystuje dane osobowe osoby, która je udostępnia, a także na temat swoich praw. Sklep / serwis zapewnia realizację przedmiotowego prawa poprzez opublikowanie niniejszej polityki na stronie sklepu / serwisu.

§8
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, The Land of Luxury stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

3. The Land of Luxury odpowiednio stosuje w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

- zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

- szyfrowanie danych przesyłanych za pomocą strony serwisu dzięki certyfikatowi SSL na,

- szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności sklepu / serwisu,

- dostęp do konta klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła klienta.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualizacja polityki

1.1. Sklep / serwis zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści niniejszej polityki, a tym samym również zmian w sklepie / serwisie, w dowolnym momencie, gdy wynika to z ważnych przyczyn jakimi mogą być np. zmiana przepisów prawa, zmiana w metodzie przetwarzania danych, zmiana danych sklepu / serwisu, wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących usług świadczonych przez sklep / serwis lub też doskonalenie funkcjonowania sklepu / serwisu.

1.2. Uaktualniona wersja polityki zostanie udostępniona na niniejszej stronie, a zmiana staje się obowiązująca:

- od dnia zastąpienia poprzedniej wersji polityki nową lub

- od dnia wskazanego w uaktualnionej wersji polityki - w takim przypadku udostępnione zostają dwie wersje polityki, przed i po aktualizacji.

1.3. Sklep / serwis udostępnia informację o planowanym wprowadzeniu zmiany w polityce nie później niż 14 kolejnych dni kalendarzowych przed wprowadzeniem uaktualnionej polityki, przez:

- umieszczenie odpowiedniej informacji na niniejszej podstronie sklepu / serwisu,

- umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej sklepu / serwisu, kierującej jednocześnie do zestawienia zmian w polityce,

- wysyłając odpowiednią informację na adres poczty e-mail do klientów posiadających konto klienta lub korzystających z usługi newsletter w sklepie / serwisie, w przypadku gdy wprowadzana zmiana dotyczy istotnych kwestii działania sklepu / serwisu.

1.4. W przypadku, gdy klient korzystający ze sklepu / serwisu nie akceptuje nowej treści polityki, zobowiązany jest on poinformować sklep / serwis o tym fakcie w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o planowanej aktualizacji polityki.

1.5. Informacja ta może być przesłana przez klienta korzystając z jednej z poniższych metod komunikacji:

- formularz kontaktowy na stronie sklepu / serwisu,

- wiadomość e-mail wysłana ze skrzynki pocztowej klienta na adres sklepu: kontakt@thelandofluxury.com,

- list tradycyjny rejestrowany wysłany na adres siedziby sklepu: ...,

- telefonicznie na numer ..., w dniach i godzinach podanych w regulaminie sklepu / serwisu.

1.6. W przypadku, gdy klient nie przekaże takiej informacji do sklepu / serwisu, uaktualniona polityka wiąże klienta, ponieważ został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, a tym samym zostają zachowane przez sklep / serwis wymagania określone w art. 384 oraz 3841 kodeksu cywilnego.

1.7. W przypadku, gdy zamówienie klienta zostało złożone i niezrealizowane w sklepie przed lub w dniu aktualizacji polityki, obowiązującą jest polityka w wersji przed aktualizacją. Wyjątek mogą stanowić zmiany wynikające z wymagań prawnych, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych lub transakcji itp. Wówczas taka aktualizacja polityki może mieć charakter natychmiastowy, o czym sklep / serwis poinformuje klienta. W każdym przypadku klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia treści aktualizowanej polityki, jak również prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z regulaminem sklepu / serwisu.

1.8. W przypadku, gdy świadczenie usługi przez sklep / serwis zostało rozpoczęte przed lub w dniu aktualizacji polityki, obowiązującą jest polityka w wersji przed aktualizacją, do momentu wprowadzenia jej aktualizacji.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce, mają zastosowanie aktualne przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W przypadku roszczeń reklamacyjnych lub innych roszczeń klienta względem sklepu / serwisu, klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiazywania sporów, w tym uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu oraz do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu. Ponadto, w dowolnym momencie klient może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Dodatkowo, sklep informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy klientami konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4. Polityka obowiązuje od dnia 05.08.2019 r.

UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEJ POLITYKI NA INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH LUB WYKORZYSTANIE JEJ W INNY SPOSÓB NIŻ JEJ PRZEZNACZENIE, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, JEST BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE I WIĄŻE SIĘ Z KONSEKWENCJAMI PRAWNYMI.

Polityka do pobrania w formie pliku PDF

( 0 ) Lista życzeń ( 0 ) Porównaj z innym produktem Scroll Top