Strona TheLandofLuxury.com wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi i wygody Klienta podczas korzystania ze sklepu internetowego i serwisu informacyjnego. Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia twojej przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć akceptowanie plików cookies oraz usunąć takie pliki z twojego urządzenia. Informacje dodatkowe.
Zamknij
page-loading-gif

Rozpatrywanie reklamacji produktu

Poniższa informacja stanowi skrócony opis najważniejszych warunków związanych z obsługą reklamacji produktu zgłoszonej przez klienta konsumenta (nie będącego przedsiębiorcą). Pełna treść opisująca wymienione zagadnienie znajduje się w rozdziale §10 REKLAMACJA PRODUKTU w Regulaminie sklepu.

1. Sklep ponosi odpowiedzialność względem Klienta, za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu (rękojmia), zgodnie z postanowieniami polskiego kodeksu cywilnego.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży. Produkt sprzedany jest niezgodny z umową w szczególności, jeżeli:
- nie posiada właściwości, które produkt tego rodzaju powinien posiadać,
- nie posiada właściwości, o których Klient został zapewniony przez sklep lub reklamę,
- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sklep przy zawarciu umowy sprzedaży, a sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia produktu,
- został Klientowi dostarczony w stanie niekompletnym.

3. Wada prawna istnieje wówczas, jeżeli sprzedany produkt:
- stanowi własność osoby trzeciej,
- jest obciążony prawem osoby trzeciej,
- cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Jeżeli produkt dostarczony przez sklep posiada wadę, Klient może składając reklamację z tytułu rękojmi zażądać:
- naprawy produktu,
- obniżenia ceny produktu,
- wymiany produktu na nowy produkt wolny od wad,
- odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli wada produktu ma charakter istotny.

5. Wybór żądania zależy od Klienta, jednak jeżeli sklep nie zgadza się z tym wyborem, może zaproponować inne rozwiązanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
- łatwość i szybkość wymiany lub naprawy produktu,
- charakter wady – istotna czy nieistotna,
- to, czy produkt był wcześniej reklamowany.

6. Jeżeli Klient żąda wymiany produktu lub jego naprawy, sklep może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że żądanie wskazane przez Klienta:
- byłoby niemożliwe do zrealizowania przez sklep, np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego produktu,
- w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałoby poniesienia przez sklep nadmiernych i nieuzasadnionych kosztów, np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli wada dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

7. Odmawiając żądaniom Klienta określonym w powyższym punkcie 6., sklep może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od tego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób. Jeżeli zatem np. odmowa sklepu dotyczyła wymiany produktu, to Klient może następnie żądać naprawy. Istnieje również możliwość skorzystania z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. W przypadku wymiany produkt na nowy lub usunięcia wady, sklep zobowiązany jest dopełnić te obowiązki w rozsądnym czasie i dążąc do ograniczenia nadmiernych niedogodności dla Klienta.

9. W przypadku istotnego charakteru wady, jeżeli żądaniem Klienta jest odstąpienie od umowy sprzedaży produktu, sklep może zaproponować Klientowi niezwłoczną wymianę lub naprawę, która nie wiąże się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta. Wówczas sklep poinformuje Klienta, który ma nadal prawo do zmiany propozycji sklepu, np. z opcji wymiany na naprawę lub odwrotnie, z uwzględnieniem powyższego punktu 6.

10. Sklep odpowiada wobec Klienta za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego otrzymania przez Klienta.

11. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w momencie złożenia zamówienia, np. produkt był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną wadę. Wada taka nie podlega wówczas reklamacji.

12. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w jednej z poniższych form:
- za pomocą formularza kontaktowego na stronie sklepu (preferowana metoda kontaktu),
- za pomocą wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki pocztowej Klienta na adres sklepu: ...
(preferowana metoda kontaktu)
,

- listem tradycyjnym rejestrowanym na adres siedziby sklepu: ...,
- telefonicznie na numer ..., w dniach i godzinach podanych w punkcie 7. rozdziału §2 Regulaminu sklepu.

13. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest:
- podać nazwę i oznaczenie produktu (jeśli produkt posiada specyficzne oznaczenie),
- opisać zauważoną wadę,
- określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi,
- podać jednoznaczną informację umożliwiającą obsłudze sklepu na zidentyfikowanie transakcji, w ramach której Klient otrzymał wadliwy produkt, np. imię i nazwisko osoby która dokonała zakupu, identyfikator zamówienia, numer faktury, data złożenia zamówienia itp.

14. Klient zobowiązany jest zgłosić sklepowi żądanie wynikające z rękojmi niezwłocznie po zauważeniu wady.

15. Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć możliwość zapoznania się Klienta ze stanowiskiem sklepu.

16. Jeżeli żądanie reklamacyjne zgłoszone przez Klienta dotyczy:
- naprawy towaru,
- wymiany towaru na nowy,
- obniżenia ceny towaru,
wówczas sklep zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

17. Klient przyjmuje do wiadomości że zależnie od charakteru wady, niezbędne może być dostarczenie produktu przez sklep do jego producenta w celu wykonania analizy, co może mieć wpływ na termin rozpatrzenia reklamacji.

18. Klient dokonując zakupu w sklepie przyjmuje do wiadomości że sprawne rozpatrzenie reklamacji wymaga rzetelnej i terminowej współpracy Klienta ze sklepem, w celu ustalenia i przekazania do sklepu wszystkich istotnych informacji dotyczących stwierdzonej wady produktu. Klient zobowiązany jest do spełnienia tego warunku.

19. Jeżeli reklamacja Klienta jest uzasadniona, sklep zobowiązuje się wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia potwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

20. Klient składający reklamację zobowiązany jest dostarczyć na koszt sklepu wadliwy produkt do siedziby sklepu: ... lub inny adres wskazany Klientowi przez sklep. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie go do siedziby sklepu będzie nadmierne utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić produkt sklepowi w miejscu, w którym się znajduje.

21. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży w wyniku reklamacji, sklep zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu produktu do sklepu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt sklepu, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby sklepu: ....

22. Klient zobowiązany jest do użytkowania zakupionego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi producenta (jeśli została dołączona), ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie produktu w sklepie, na opakowaniu lub w ulotkach informacyjnych, jak również zgodnie z ogólnie przyjętym zastosowaniem produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia zakupionych produktów niezgodnie z tymi wytycznymi, ani też za skutki niezastosowania się do tych wytycznych oraz ostrzeżeń.

Pozdrawiamy,
Zespół The Land of Luxury

( 0 ) Lista życzeń ( 0 ) Porównaj z innym produktem Scroll Top